Citronek963
Posts: 1
Joined: Tue Mar 21, 2017 2:16 pm
PC Specification: AMD E-300 1,3ghz - 4GB RAM - Win7 32 CZ

Translation to Czech -=- Překlad do Češtiny. ( Action! )

Sat Apr 08, 2017 12:31 pm

English: - Czech:

================
Video recording:
================
English: Czech:
1.Video recordings: 1.Video záznamy:
2.Video Recording: 2.Nahrávání videa:
3.Press to Start/Stop video recording: 3.Stisknutím tlačítka F9 spustíte nahrávání Zapnutí/Vypnutí:
4.Recording mode: 4.Režimy nahrávání:
5.By date/By name/By size: 5.podle data/Dle názvu/Podle velikosti:
6.File Format: 6.Formát souboru: AVI / MP4
7.Hardware Acceleration: 7.Hardwarová akcelerace:
8.Video size: 8.Velikost videa:
9.Video Framerate: 9.Video Frekvence:
10.Duration: 10.Doba trvání:
11.Microphone: / Always record 11.Mikrofon: / Vždy záznam
12.Webcam: 12.Web-kamera:
13.Application: / Select Application to record 13.Použití: / Výběr aplikace pro záznam

======
Live:
======

14.Pres CTRL + F9 to Start/Stop live streaming: 14.Stisknutím kláves CTRL + F9 na Zapnutí/Vypnutí přímého přenosu:
15.Enable Action! Live Streaming: 15.Povolit ACtion! Živý přenos:
16.Record streamed video to disk: 16.Streamované video nahrát na disk:
17.Auto-Reconnect: 17.Automaticky zonvu připojit
18.Video-size: 18.Velikost-videa
19.Video-Framerate: 19.Video Frekvence:
20.Bit-rate: 20.Přenosová-rychlost:
21.Streaming service: / Custom 21.Streaming služba: / Vlastní:
22.Server / URL: 22.Server / URL:
23.Streamkey 23.Stream-klíč:

===================================
Audio Recording: / Nahrávání zvuku:
===================================

24.F10 Press to Start/Stop audio recording: 24.Stisknutím tlačítka F10 Zapnutí/Vypnutí nahrávání zvuku:
25.Output format: 25.Výstupní formát: WAV / MP4 Zvuk
26.Duration: 26.Doba trvání:
27.Microphone: / Always record 27.Mikrofon: / Vždy záznam
28.Allow multi-channel audio recording: 28.Umožňuje záznam vícekanálového zvuku:
29.Record licence: 29.Záznam průkazu:

==============
Benchmarking:=
==============

30.F11 Press to Start/Stop benchmark recording: 30.Stisknutím tlačítka F11 Zapnutí/Vypnutí referenční nahrávání:
31.Duration: 31.Doba trvání:
32.System Specification: 32.Specifikace systému:

===========================================
Capture Screenhots: / Zachytit screenshoty:
===========================================

33.F12 Press to Start/Stop screenhots capturing: 33.Stisknutím tlačítka F12 Zapnutí/Vypnutí screenshoty zachycující:
34.File format: 34.Formát souboru:
35.Screenshot area: 35.Screenshot plocha:

====================================
General Setting: / Obecné nastavení:
====================================

36.Language: 36.Jazyk:
37.Application window always on top: 37.Okno aplikace vždy navrchu/nahoře:
38.Automatically check for updates: 38.Automaticky kontrolovat aktualizace:
39.Start application minimized to tray: 39.Spustit aplikaci minimalizovaným oknem na liště:
40.Hide Action! window on desktop recording start: 40.Skrýt Action! Okno na záznamové liště ploše startu:
41.Show Action! window when deskto recording is finished: 41.Zobrazit Action! Okno při nahrávání ploše po dokončení:
42.Run Action! on Windows start: 42.Spustit Action! při startu Windows:
43. ? Enable Action! RCU: 43.Povolit Action! RCU:


======================================================
Video recording settings: / Nastavení nahrávání videa:
======================================================


44.Video quality: (Low/Normal/High/Ultra) 44.Kvalita videa: (Nízká/Normální/Vysoká/Ultra)
45.Bitrate (MP4): 45.Přenosová rychlost: (MP4)
46.Input range: (Full/Limited) 46.Vstupní rozsah: (Plný/Omezený)
47.Use multicore recording: 47.Použít vícejádrový nahrávání:
48.record mouse cursor: 48.Záznam kurzoru myši:
49.Visualize mouse clicks: 49.Vizualizovat kliknutí myší:
50.Force 30dbb deskop recording: 50.Síla 30dbb záznam plochy

==========================================================
Overlay graphics settings: / Nastavení překrývání grafiky:
==========================================================

51.Use ovelay graphics: 51.Použít překrytí grafiky:
52.Input file: 52.Vstupní soubor:
53.Position: 53.Pozice:

=======================================
Webcam Setting: / Web-kamera nastavení:
=======================================

54.Recording mode: / Always record 54.Režim nahrávání: / Vždy záznam
55.Capture resolution: / Default 55.Rozlišení Snímání: / Standardní
56.Video-size 56.Velikost-videa
57.Horizontal position: 57.Horizontální poloha:
58.Vertical position: 58.Vertikální poloha:

Chroma key: / Klíčování

59.Use chroma key: 59.Použijte klávesu chroma
60.RGB Color: 60.RGB barvy:
61.ThresHold: 61.Práh:
62.Blend: 62.Míchat:
63. ? Use alpha mask: 63. ? Použít alfa masku:

=================================
Audio Setting: / Nastavení zvuku:
=================================

64.Record system sounds: 64.Záznam systémových zvuků:
65.Allow multi-channel audio recording: 65.Umožňuje záznam vícekanálového zvuku:
66.Audio device:(System default/speakers/Microphone): 66.Zvuk zařízení: (Standard System/Reproduktory/Mikrofon)
AAC
67.Bitrate: / Default 67.Přenosová rychlost: / Standardní

===========================================
Microphone Settings: / Nastavení mikrofonu:
===========================================

68.Audio device: / (System default/Microphone) 68.Zvukové zařízení: /(Výchozí System/Mikrofon)
69.Volume: 69.Hlasitost:
70.Record microphone into separate audio track: 70.Záznam mikrofonu do samostatné zvukové stopy:

Audio balance: Zvuk zůstatek:
71.System sounds: 71.Systémové zvuky:
72.Microphone: 72.Mikrofon:

Microphone off delay (on button up) Mikrofon zpožděné vypnutí (na tlačítko UP)
73.Delay: 73.Zpoždění:

==============================
HUD Settings: / Nastavení HUD:
==============================

74.Do not record HUD during deskop recording: 74.Nenahrávat HUD během záznamu plochy:
75.Do not record HUD in games and application: 75.Nenahrávat HUD ve hrách a aplikacích:
76.Hide HUD on Action! startup: 76.Schovat HUD na Action! spouštěcích:
77.Show recorded webcam preview: 77.Zobrazit zaznamenaný web-kameru náhled:
78.Show free disk space: 78.Zobrazit volné místo na disku:
79.Show Live Streaming viewers statistics: 79.Zobrazit Živý přenos statistiky divákům:

HUD Startup position: / Pozice spuštění HUD 6 types...

====================================
Export Settings: / Export nastavení:
====================================

80.Use hardware acceleration for video encoding: 80.Použít hardwarovou akceleraci pro kódování videa:
81.Export mouse cursor: 81.Export kurzoru myši:
82.Export mouse clicks visualizations: 82.Export kliknutí myší vizualizace:

Export output folder: / Výstupní složka Export:

================================================
Hotkeys Settings: / Klávesové zkratky Nastavení:
================================================

83.Record video: F9 83.Záznam video: F9
84.Record Audio: F10 84.Záznam zvuku: F10
85.Benchmarking: F11 85.Benchmarking: F11
86.Capture Screenhots: F12 86.Zachytit screenshoty: F12
87.Reset average framerate: F5 87.ynulovat průměrnou snímkovou rychlost: F5
88.Show/Hide HUD: F6 88.Show/Hide HUD: F6
89.HUD display position: F7 89.HUD displej pozice: F7
90.Change active deskop: F8 90.Změnit aktivní plochy: F8
91.Microphone recording: F4 91.Záznam Mikrofonu: F4
92.Detect framerate: CTRL + ALT + F9 92.detekují snímkovou frekvenci: CTRL + ALT + F9
93.Pause/Resume video recording: SHIFT + F9 93.Pozastavit/Obnovit Videozáznam: SHIFT + F9
94.Cancel recording: CTRL + DEL 94.Zrušení záznamu: CTRL + DEL
95.Add bookMark: CTRL + B 95.Přidat záložku: Ctrl + B
96.Mark recording as favorite: CTRL + F 96.Označit záznam jako favorit: CTRL + F
97.Web-Cam recording: F4 97.Web-kamera nahrávání: F4
98.Save Time-Shift to file: ALT + F9 98.Uložení časového posunu do souboru: ALT + F9
99.Start/Stop Streaming: CTRL + F9 99.Zapnout/Vypnout streamování: CTRL + F9

100.Cancel: 100.Zrušit:
101.Activation completed: 101.Aktivace dokončena:
102.Browse for folder: 102.Procházení složky:
103.Close 103.Zavřít/Ukončit:
104.Open 104.Otevřít:
105.Delete selected file: 105.Smazat vybrané soubory:
106.Open/Play selected file: 106.Otevřít/Přehrát vybraný soubor:
107.Open output folder: 107.Výstup otevřen složky:
108.Export selected file: 108.Exportovat vybraný soubor:

Piotr
Posts: 1477
Joined: Mon Jan 02, 2017 11:20 am
PC Specification: i7-6700, 16GB RAM, GTX 1070

Re: Translation to Czech -=- Překlad do Češtiny. ( Action! )

Wed Jul 18, 2018 12:28 pm

Thank you for your support.
Follow us on Twitter:
http://twitter.com/MirillisTeam
Find us on Facebook:
http://www.facebook.com/Mirillis

Return to “Action! translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests